Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


PREDÁVAJÚCI:

 

AiMoffcl s.r.o.

IČO: 52574491

DIČ: 2121073273

so sídlom: Kúpeľná 514/14, 962 31  Sliač

 

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 37143/S

kontaktné údaje:

email: aim@aimoffcl.com

telefón: +421 915 385 537

www.aimoffcl.com

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

( iba ak tento formulár podávate v listinnej podobe) ..............

 

V.............. dňa .............. 
* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Späť do obchodu